Tetovo (North Macedonia)

IT Operator (m/f/d)

(North Macedonia) Tetovo

IT Operator (m/f/d)

Your main tasks

 • Performing backups
 • Console operation, i.e., monitoring the status of specific systems, job queues, etc., and performing first-level actions as appropriate
 • Ensuring batch jobs, archiving, etc. are performed
 • Performing regular administrative activities, such as database maintenance, file cleanup, etc.
 • Copying images to media for distribution and installation on new servers, desktops, or laptops
 • Physically installing standard devices in the data center
____________________________________________________________________________

 • Извршување на Backup процеси
 • Работа на конзолата, т.е., следење на статусот на специфични системи, редици за работа итн., и извршување на дејства од прво ниво како што е соодветно
 • Обезбедување сериски работи, архивирање итн
 • Вршење редовни административни активности, како што се одржување на базата на податоци, чистење на датотеки итн.
 • Копирање слики на медиуми за дистрибуција и инсталација на нови сервери, десктоп компјутери или лаптопи
 • Физичко инсталирање стандардни уреди во центарот за податоци
_____________________________________________________________________________

 • Ekzekutimi i Backup proceseve
 • Operim te konsolës, p.sh., monitorimi i statusit të sistemeve specifike, radhëve të punës, etj., dhe kryerja e veprimeve të nivelit të parë sipas nevojës.
 • Sigurimi i punimeve serike, arkivimi etj
 • Kryerja e aktiviteteve të rregullta administrative, si mirëmbajtja e bazës së të dhënave, pastrimi i dosjeve, etj.
 • Kopjimi i imazheve në media për shpërndarje dhe instalim në server, desktop ose laptop të rinjë
 • Instalimi fizik i pajisjeve standarde në qendrën e të dhënave

Your profile

 • Education or study in Information Technology and At least 5 years of professional experience in the IT field            
 • ITIL certified
 • structured approach, ability to work in a team, communication skills
 • IT knowledge in VMware, Microsoft Windows Server, Cloud-Services e.g. Microsoft Azure, Datacenter services     
 • Business fluent Macedonian& English skills - German language skills an advantage
____________________________________________________________________________

 • Образование или студирање по информатичка технологија и најмалку 5 години професионално искуство во областа на ИТ
 • ITIL сертифициран
 • Структуриран пристап, способност за тимска работа, комуникациски вештини
 • ИТ знаење во vmware, Microsft Windows Server, Cloud-Services на пр. Microsoft Azure, услуги на Datacenter
 • Супериорно познавање на македонски и англиски јазик - познавање на германски јазик е предност
____________________________________________________________________________

 • Edukimi ose studimi në teknologjinë e informacionit dhe të paktën 5 vjet përvojë profesionale në fushën e IT
 • I certifikuar nga ITIL
 • Qasje e strukturuar, aftësi për të punuar në grup, aftësi komunikimi
 • Njohuri IT në vmware, Microsft Windows Server, Cloud-Services p.sh. Microsoft Azure, shërbimet e të dhënave
 • Njohuri afariste në gjuhën maqedonase dhe angleze - njohja e gjuhës gjermane është përparësi

Why us?

 • An exciting and challenging job with a long-term perspective
 • Short decision-making processes 
 • Fast-growing Innovative German Automotive company with a wide range of career opportunities 
 • A young, dynamic and highly motivated team with exceptional team spirit
 • Access to training and qualification in the field of automotive manufacturing and related processes, for example (Internet of Production /Industry 4.0)
 • Regulated working hours
____________________________________________________________________________

 • Возбудлива и предизвикувачка работа со долгорочна перспектива
 • Кратки процеси на донесување одлуки
 • Брзо растечка иновативна германска автомобилска компанија со широк спектар на можности за кариера
 • Млад, динамичен и високо мотивиран тим со исклучителен тимски дух
 • Пристап до обуки и квалификации во областа на производство на автомобили и поврзани процеси, како што се (Интернет на производство / Индустрија 4.0)
 • Регулирано работно време
____________________________________________________________________________

 • Punë emocionuese dhe sfiduese me një perspektivë afatgjate
 • Proceset e shkurtuara të vendimmarrjes
 • Kompani inovative e veturave gjermane me rritje të shpejtë dhe me një gamë të gjerë mundësish karriere
 • Një ekip i ri, dinamik dhe shumë i motivuar me shpirt të jashtëzakonshëm ekipor
 • Akses në trajnime dhe kualifikime në fushën e prodhimit të makinave dhe proceseve të lidhura me to, si p.sh. (Interneti i Prodhimit / Industrisë 4.0)
 • Orari i rregulluar i punës

Open positions

Join our Team.

Open positions

Join our Team.