Tetovo (North Macedonia)

Roadside Assisstance (Help Desk) (m/f/d)

(North Macedonia) Tetovo

Roadside Assisstance (Help Desk) (m/f/d)

Your main tasks

 • Customer advice in the event of a breakdown or need for assistance
 • Development of positive solutions for our customers
 • Coordination of assistance activities as well as organisation of towing vehicle to the customer
 • Technical clarification with the contact persons of the E.Go branch in Aachen
 • Handling of telephone and mail traffic
 • Processing of all administrative activities
 • Preparation of statistics and reports
___________________________________________________________________________________

 • Совети за клиентите во случај на дефект или потреба од помош
 • Развивање на позитивни решенија за нашите клиенти
 • Координација на активностите за помош како и организација на влечно возило на купувачот
 • Техничко појаснување со лицата за контакт на експозитурата на е.GО во Ахен
 • Да се грижи за телефонски и поштенски сообраќај
 • Обработка на сите административни активности
 • Подготовка на статистика и извештаи
___________________________________________________________________________________

 • Këshilla për klientët në rast defekti ose nevojë për ndihmë
 • Zhvillimin e zgjidhjeve pozitive për klientët tanë
 • Koordinimi i aktiviteteve të asistencës si dhe organizimi i mjetit tërheqës të klientit
 • Sqarim teknik me personat kontaktues të degës е.GО në Aachen
 • Të kujdeset për trafikun telefonik dhe atë postar
 • Përpunimi i të gjitha aktiviteteve administrative
 • Përgatitja e statistikave dhe raporteve

Your profile

 • Vocational training and work experience in the automotive sector, preferably mechanic or service employee qualification. According to national criteria (North Macedonia)
 • Professional experience in the helpdesk/call center area is required
 • Basic automotive know-how, knowledge of e-cars, vehicle diagnostics and troubleshooting
 • Fluent German and English, multilingualism (English, French, Spanish knowledge advantageous)
 • Experience with helpdesk/call center, professional handling of customer complaints
 • Good communication skills 
 • Basics incl. MS-Office, CRM systems, MS365, experience with (remote) diagnostic systems and guided troubleshooting of motor vehicles
_____________________________________________________________________________________

 • Стручна обука и работно искуство во автомобилскиот сектор, по можност механичар или квалификација на вработен во сервис. Според национални критериуми (Северна Македонија).
 • Потребно е професионално искуство во областа на Helpdesk/Call Center.
 • Основно автомобилско знаење, познавање на е-автомобили, дијагностика на возила и смена на проблеми.
 • Одлично познавање на германски и англиски јазик, повеќејазичност (поволност е познавање на англиски, француски, шпански јазик)
 • Искуство со Helpdesk/Call Center, професионално справување со поплаки од клиенти
 • Добри комуникациски вештини
 • Основи вкл. MS-Office, CRM системи, MS365, искуство со (далечински) дијагностички системи и отстранување на проблеми на моторни возила
______________________________________________________________________________________

 • Trajnim profesional dhe përvojë pune në sektorin e automjeteve, mundësisht kualifikim mekanik ose punonjës shërbimi. Sipas kritereve shtetërore (Maqedonia e Veriut).
 • Kërkohet përvoja profesionale në fushën e Helpdesk/Call Center.
 • Njohuri bazë të automjeteve, njohuri për e-makinat, diagnostifikimin e automjeteve dhe zgjidhjen e problemeve.
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës gjermane dhe angleze, përparësi (njohuria e gjuhës angleze, frënge, spanjolle është përparësi)
 • Përvoja e Helpdesk/Call Center, trajtimi profesional i ankesave të klientëve
 • Aftesi te mira komunikimi
 • Njohuri bazike në MS-Office, sisteme CRM, MS365, përvojë me sisteme diagnostifikuese (në distancë) dhe zgjidhje të problemeve të automjeteve

Why us?

 • An exciting and challenging job with a long-term perspective
 • Short decision-making processes 
 • Fast-growing Innovative German Automotive company with a wide range of career opportunities 
 • A young, dynamic and highly motivated team with exceptional team spirit
 • Access to training and qualification in the field of automotive manufacturing and related processes, for example (Internet of Production /Industry 4.0)
 • Regulated working hours
___________________________________________________________________________________

 • Возбудлива и предизвикувачка работа со долгорочна перспектива
 • Кратки процеси на донесување одлуки
 • Брзо растечка иновативна германска автомобилска компанија со широк спектар на можности за кариера
 • Млад, динамичен и високо мотивиран тим со исклучителен тимски дух
 • Пристап до обуки и квалификации во областа на производство на автомобили и поврзани процеси, како што се (Интернет на производство / Индустрија 4.0)
 • Регулирано работно време
____________________________________________________________________________________

 • Punë emocionuese dhe sfiduese me një perspektivë afatgjate
 • Proceset e shkurtuara të vendimmarrjes
 • Kompani inovative e veturave gjermane me rritje të shpejtë dhe me një gamë të gjerë mundësish karriere
 • Një ekip i ri, dinamik dhe shumë i motivuar me shpirt të jashtëzakonshëm ekipor 
 • Akses në trajnime dhe kualifikime në fushën e prodhimit të makinave dhe proceseve të lidhura me to, si p.sh. (Interneti i Prodhimit / Industrisë 4.0)
 • Orari i rregulluar i punës

Open positions

Join our Team.

Open positions

Join our Team.