Tetovo (North Macedonia)

HR Business Partner (m/f/d)

(North Macedonia) Tetovo

HR Business Partner (m/f/d)

Your main tasks

 • Coordination of the entire recruiting process (e.g. applicant correspondence and     forwarding of application documents, making appointments, cooperation with personnel service providers) 
 • Independent processing of administrative HR tasks in coordination with the global HR team in Aachen, Germany
 • Organization and preparation of job interviews
 • Implementation of all administrative HR tasks for new employees (contract preparation, confidentiality declarations, onboarding, etc.) as well as for existing employees in consultation with the responsible HR Business Partner
 • Central contact person in the office as well as on the phone for internal and external inquiries
 • Preparation of regular employee reviews and other HR appointments
 • Support and maintenance of HR tools and mailboxes
 • Creation and maintenance of HR-relevant reports and overviews
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Координација на целиот процес на регрутирање (на пр. кореспонденција на апликантот и проследување на документи за апликација, закажување состаноци, соработка со даватели на услуги за персонал).
 • Независна обработка на административни задачи за човечки ресурси во координација со глобалниот тим за човечки ресурси во Ахен, Германија.
 • Организација и подготовка на интервјуа за работа.
 • Имплементација на сите административни задачи за човечки ресурси за новите вработени (подготовка на договор, изјави за доверливост, добро доагање во компанијата итн.) како и за постоечките вработени во консултација со одговорниот деловен партнер за човечки ресурси
 • Централно лице за контакт во канцеларијата како и на телефон за внатрешни и надворешни прашања
 • Подготовка на редовни прегледи на вработените и други состаноци за човечки ресурси
 • Поддршка и одржување на HR алатки и поштенски сандачиња
 • Креирање и одржување на извештаи и прегледи релевантни за човечки ресурси
______________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Koordinimi i të gjithë procesit të rekrutimit (p.sh. korrespondenca e aplikantit dhe përcjellja e dokumenteve të aplikimit, caktimi i takimeve, bashkëpunimi me ofruesit e shërbimeve të personelit).
 • Përpunimi i pavarur i detyrave administrative të HR në koordinim me ekipin global të HR në Aachen, Gjermani.
 • Organizimi dhe përgatitja e intervistave për punë.
 • Zbatimi i të gjitha detyrave administrative të burimeve njerëzore për punonjësit e rinj (përgatitja e kontratës, deklaratat e konfidencialitetit, mirëseardhje ne kompani, etj.) poashtu edhe me punonjësit ekzistues në konsultim me partnerin përgjegjës të biznesit të burimeve njerëzore.
 • Personi qendror kontaktues në zyrë si dhe në telefon për çështje të brendshme dhe të jashtme
 • Përgatitja e rishikimeve të rregullta të punonjësve dhe takimeve të tjera të HR
 • Mbështetja dhe mirëmbajtja e mjeteve të burimeve njerëzore dhe kutive postare
 • Krijimi dhe mbajtja e raporteve dhe rishikimeve të rëndësishme për HR

Your profile

 • Successfully completed commercial apprenticeship / training or comparable.
 • At least 5 years of professional experience in the area of human resources or in a    comparable area of responsibility in the industrial sector
 • High level of commitment and sensitivity in dealing with confidential data
 • Strong communication skills and ability to work in a team
 • Independent, flexible and structured way of working
 • Very good knowledge of English, knowledge of German would be an advantage
 • Confident handling of Microsoft Office Suite
______________________________________________________________________________________________________________________

 • Успешно завршено комерцијално стажирање / обука или споредливо.
 • Најмалку 5 години професионално искуство во областа на човечки ресурси или во споредлива област на одговорност во индустрискиот сектор
 • Високо ниво на посветеност и чувствителност во справувањето со доверливи податоци
 • Силни комуникациски вештини и способност за тимска работа
 • Независен, флексибилен и структуриран начин на работа
 • Многу добро познавање на англиски јазик, познавање на германски ќе биде предност
 • Самоуверенo ракување со Microsoft Office Suite
_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Të përfunduara me sukses praktikat/trajnimet tregtare ose të ngjashme.
 • Të paktën 5 vjet përvojë profesionale në fushën e burimeve njerëzore ose në një fushë të ngjashme përgjegjësie në sektorin industrial
 • Niveli i lartë i përkushtimit dhe ndjeshmërisë në trajtimin e të dhënave konfidenciale
 • Aftësi të forta komunikimi dhe aftësi për të punuar në grup
 • Mënyrë e pavarur, fleksibël dhe e strukturuar e punës
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, njohja e gjuhës gjermane do të jetë përparësi
 • Udhëheqje e sigurt i Microsoft Office Suite

Why us?

 • An exciting and challenging job with a long-term perspective
 • Short decision-making processes 
 • Fast-growing Innovative German Automotive company with a wide range of career opportunities 
 • A young, dynamic and highly motivated team with exceptional team spirit
 • Access to training and qualification in the field of automotive manufacturing and related processes, for example (Internet of Production /Industry 4.0)
 • Regulated working hours
____________________________________________________________________________________________________________________

 • Возбудлива и предизвикувачка работа со долгорочна перспектива
 • Кратки процеси на донесување одлуки
 • Брзо растечка иновативна германска автомобилска компанија со широк спектар на можности за кариера
 • Млад, динамичен и високо мотивиран тим со исклучителен тимски дух
 • Пристап до обуки и квалификации во областа на производство на автомобили и поврзани процеси, како што се (Интернет на производство / Индустрија 4.0)
 • Регулирано работно време
_____________________________________________________________________________________________________________________

 • Punë emocionuese dhe sfiduese me një perspektivë afatgjate
 • Proceset e shkurtuara të vendimmarrjes
 • Kompani inovative e veturave gjermane me rritje të shpejtë dhe me një gamë të gjerë mundësish karriere
 • Një ekip i ri, dinamik dhe shumë i motivuar me shpirt të jashtëzakonshëm ekipor 
 • Akses në trajnime dhe kualifikime në fushën e prodhimit të makinave dhe proceseve të lidhura me to, si p.sh. (Interneti i Prodhimit / Industrisë 4.0)
 • Orari i rregulluar i punës

Open positions

Join our Team.

Open positions

Join our Team.